Di Na Ako Magtatangi

Poet laureate
In August 30, 2013 Pastor Carlos M. Castro was crowned as a poet laureate of the province of Pampanga.

Sa unang pagkakataon siya ay aking nakita.
Nasa loob nang simbahan magara ang suot niya.
Puti na ang kanyang buhok ngunit maayos ang mukha,
Magkahalong saya’t lungkot sa puso ko ay nadama.

Daming beses kong inakay na pumunta sa simbahan,
Ngunit siya’y tumatanggi ang dahilan di ko alam.
Kagalanggalang ang kilos, ang ugali’y hahangaan,
Nguni’t hindi ko nakitang pumapasok sa simbahan.

Minsang kami’y nag-uusap, siya ay aking tinanong,
“Sa tanang buhay mo kaya, sa simbaha’y di natungtong?”
Isang mapait na ngiti, sinukli sa aking tanong,
Mapait na karanasan ang sa aki’y ibinulong.

Carlos M. Castro
Carlos M. Castro is poet laureate of Pampanga — an honor given to a selected few. He is an ordained elder of the Grace Communion International – Pampanga. He is also a top executive of a real estate company based in Makati.

Nang siya daw ay bata pa mahirap ang buhay nila,
Nagkukulang sa pagkain, pananamit lubas sila.
Isang araw siya’y niyaya sa simbahan ay pumunta.
Siya raw ay tuwang-tuwa sa mga narinig niya.

Sa kanilang Sunday School siya daw ay isinali.
Sa narinig niyang turo, siya daw ay wiling-wili.
Nguni’t laking pagkagulat nang sila daw ay pauwi,
Siya’y tinawag nang guro, may masakit na sinabi.

“Anak, huwag ka nang bumalik na ganyan ang pananamit,
Pagka’t sa tahanan ng Dios, dapat magara ang damit.”
Marumi ang kanyang paa, damit niya’y gula-gulanit
Kaya ang kanyang sinagot, “Ako’y di na po uulit.”

Hindi na nga siya umulit na pumasok sa simbahan.
Puso niya ay tumigas nang dahil sa naranasan.
Kahit ano pang sabihin ayaw nang paniwalaan,
Kaya pag-ibig ni Jesus ay hindi n’ya naranasan.

Di ba hinirang ng Diyos ang dukha sa sanlibutan,
Nang sa pananampalataya sila naman ay yumaman?
Bakit tayo nagtatangi, namimili nang mayaman,
Ang dukhang sulsi ang damit ay ating tinatanggihan?

Sa unang pagkakataon siya ay aking nakita.
Nasa loob nang simbahan magara ang suot niya,
Puti na ang kanyang buhok ngunit maayos ang mukha,
Ngayon isa na siyang bangkay, kaya ako’y napaluha.

Sa Mga Di Pa Nakarinig

May mga Kristiyanong nakakaranas ng matinding kalungkutan sa kaiisip kung ano na ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay na bago pa man sila nakapagpahayag ng kanilang pananalig kay Hesu Kristo. Pati na yung mga matatapang na bayaning mga bombero at pulis na namatay habang nagsusumikap na iligtas ang mga biktima sa gumuguhong World Trade Center noong Setiembre 11, 2001, ay pinapalagay na ng iba na deretso nang napunta sa impyerno liban na lamang kung sila’y tumanggap na kay Kristo bago sila namatay.

Wala Bang Magagawa Ang Diyos?

Para bang iniisip natin na ang Diyos ay wala nang magagawa na iligtas ang mga tao sa ibang pagkakataon o sa iba pang pamamaraan liban na lang ayon sa ating alam.

Di Dapat Mag-alala

Marami tayong hindi alam kung papaano at kung kailan ang Diyos kikilos sa puso ng mga tao upang sila ay dalhin sa pananalig sa Diyos. Pero marami rin tayong nalalaman, at yung ating nalalaman ay nagbibigay sa atin ng maraming dahilan upang huwag matakot tungkol sa ating mga mahal sa buhay na maaaring di pa nakapagpahayag nang pagtanggap kay Kristo bago sila namatay.

Ang Diyos ay Mapagtiis

Una at pinakamahalaga, alam natin ang puso ng Diyos tungkol sa kanila. “Siya ay mapagtiis sa atin,” sinulat ni Pedro sa 2 Pedro 3:9, “Hindi niya nais na ang sinuman ay mapahamak kundi ang lahat ay magsisi.”

Ang Diyos ay Hindi Nahahadlangan

Ang Diyos ay hindi nahahadlangan ng pagkamatay ng tao. Nilupig ni Hesus ang kamatayan. At matagal nang binayaran ni Hesus ang lahat ng kasalanan ng mga tao bago pa man ang sino man sa atin ay ipinanganak. Sa 1 Juan 2:2, isinulat ni Juan, tungkol kay Hesus na, “Siya ang kasiya-siyang handog para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang para sa ating mga kasalanan kundi para rin naman sa mga kasalanan ng buong sanlibutan.”

Hindi man natin alam kung papaano o kailan ang Diyos kikilos sa puso ng bawa’t isa, pero alam natin na sinabi ni Hesus sa Juan 12:32, “Ako, kapag ako ay maitaas na mula sa lupa, ay ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin.”

At alam natin na sa Juan 3:17, sinabi ni Hesus, “Ito ay sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kaniyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Sinugo niya ang kaniyang anak upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.”

Gawi na ng Diyos na iligtas ang mga makasalanan, hindi upang ikondena sila, kaya nga ang Anak, na siyang perpektong pagpapakilala ng Ama, ay naging isa sa atin at inako sa kanyang sarili ang lahat ng mga kasalanan ng tao upang iligtas tayo.

Pwede tayong manalig sa ganyang klase ng Diyos na mamahalin niya ang ating mga mahal sa buhay na mas higit pa sa ating pagmamahal, at na kanyang aabutin sila patungo sa pagsisisi at kaligtasan sa mga paraan na hindi natin alam at maaring hindi natin naiisip.

Ang Diyos ay Pag-ibig

Ang Diyos ay pag-ibig, sabi ng Bibliya, at si Pablo sabi niya sa Roma 13:10, “Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa.”

Sabi ni Pablo sa Colosas 1:19-20: “Sapagka’t minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay, na pinayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus.”

Ang Impyerno Para sa Ayaw Na Talaga

Ang impyerno ay hindi para sa mga makasalanan, kasi kung ganun doon tayo papunta lahat. Ang impyerno ay siyang ginustong piliin ng mga makasalanang ayaw na talagang magbago, yung mga talagang ginusto, talagang sinadya at permanente nang tinanggihan ang walang kamatayang pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad at pinagkakasundo ang mga makasalanan.

Ang Diyos Nasa Panig Natin

Huwag na huwag nating kalimutan na ang Diyos ay nasa ating panig. Siya ay panig sa atin, hindi laban sa atin, at siya ay hindi nasisiyahan sa kamatayan ng mga masasama. Ipanalig ninyo ang inyong mga mahal sa buhay sa kanya. Nasa mabuti silang kamay.

Pinagkakasundo Ang Mundo

Marami nang mga tao ang naniniwala na sila ay sentensiyado na ng matinding paghatol ng Diyos, at ang natatanging paraan na lang upang ang Diyos ay magbago ng isip tungkol sa kanilang mga kasalanan, patawarin sila at muli silang mahalin ay kung pagsisisihan nila ang kanilang mga kasalanan at kung tatanggapin nila si Hesus.

Ang Magandang Balita

Pero ang magandang balita ay hindi ganyan ang sinasabi na meron tayong dapat gagawin bago ibigay ng Diyos ang kanyang grasya. Sa totoo lang, ang magandang balita ay nagsasabi sa atin na kay Hesu Kristo, ang Diyos na Ama ay pinagkasundo na niya sa kanya mismong sarili ang lahat ng mga bagay, kasama na ang tao.

Tingnan natin ang mga salita ni Apostol Pablo sa Colosas 1:19-20:

“Sapagka’t minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus.”

At sa 1 Juan 2:2, ito ang ating mababasa, tungkol kay Hesus:

“At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman.”

Tapos Na Tayong Pinagkasundo

Si Hesus ay tapos nang ipinagkasundo ang lahat sa Ama, tapos nang gawin ang lahat ng kailangang gawin para sa kaligtasan ng tao, bago pa man at walang kinalaman ang ano pa mang pagpapahayag ng ating paniniwala sa Diyos.

“Datapuwa’t ipinagtagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo’y mga makasalan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin.” Sinulat ito ni Pablo sa Roma 5:8.

Ang Kaligtasan ay Libreng Regalo

Ang Diyos ay hindi tayo pinapatawad na kapalit ang ating pagsisisi at pananampalataya, na para bang isang kontrata sa negosyo. Minahal tayo ng Diyos at inaring kanya noong una pa man bago tayo ipinanganak. Ang kaligtasan ay isang regalo, libre at walang kondisyon, biyayang buong-buo at hindi nakukuha sa pamamagitan ng gawa.

Ang Diyos Ay Kumikilos sa Ating Puso

At dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya ang Banal na Espirito ay hindi tumitigil na kumilos sa ating mga puso, pinupukaw at hinihikayat tayo na tanggapin, kilalanin at akuin itong regalo—upang tayo ay tumugon sa pagmamahal ng Ama sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang salita at sa pag-aalay ng ating buhay at katapatan kay Hesu Kristo.

Sa 2 Corinto 5:20-21, sinulat ni Pablo na:

“Kami nga’y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo’y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo’y makipagkasundo sa Dios. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo’y maging sa kaniya’y katuwiran ng Dios.”

Pagsusumamo Upang Ating Tanggapin

Itong pagsusumamo upang magkasundo ay hindi pagsusumamo na may gagawin upang magkaroon ng pagkakasundo; kundi, ito ay pagsusumamo upang tanggapin at maranasan ang pagkakasundo na nandiyan na para sa iyo, sa pamamagitan ng pakikipagbalik-loob na may pananalig sa Diyos.

Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay paniwalaan itong magandang balita, tanggapin ang kanyang pakikipagkasundo at pumasok sa maligayang bagong buhay kay Cristo sa pamamagitan ng Espiritu, at nakikilahok kay Cristo sa kanyang walang katapusang relasyon sa Ama.

Ang Gospel ay Magandang Balita

Ang gospel ay magandang balita. Ito’y magandang balita para sa lahat, at ito’y magandang balita para sa iyo.

Ako si Joseph Tkach, nagsasalita tungkol sa buhay.

This is a Tagalog translation of Reconciling the World, a Speaking of Life video message by Dr. Joseph Tkach.