Splicing Scripture

Bible

A few days ago, I wrote about 3 John 2 and how some people unknowingly interpret Scripture by distorting its meaning without considering it context. They are unaware of the various contexts involved in properly understanding Scripture.

Distorting, Splicing Scripture

Here’s another way people distort the intended meaning of Scripture—by splicing Scripture. That is, people gather verses here and there in various parts of the Bible and presto!—a doctrine has been formulated.

Bible, a Jigsaw Puzzle?

bible300It is the belief of some that the Bible is like a jigsaw puzzle and by putting the pieces together in their right places using the “here a little, there a little” principle (Isaiah 28:10), the truth will come out. But Isaiah 28:10 actually has nothing to do with biblical interpretation. It is misunderstood and is interpreted outside of its own context. According to some commentaries, it is actually the gibberish talk or meaningless speech of a drunkard. It is not talking about the science of biblical interpretation. It is not an explanation of how to interpret the Bible.

With this method of gathering together and splicing together of unrelated verses (with different contexts) to form a supposed “truth” in the Bible, no wonder we have different kinds of beliefs all around us conflicting and/or agreeing with one another.

Misuse of Scripture: Cherry Picking

With this method of Bible interpretation, anybody can prove that their personal opinion is biblical—the “truth.” With this kind of method, we can prove that black is white or white is black. That is one of the most common method people use in Bible interpretation. Oftentimes, they already have formed their own personal opinions and ideas (assumptions) and then they open the Bible not to understand what the Bible is truly saying but instead, they look for verses in the Bible to give support to their already-formed and preconceived personal ideas. No wonder we have a lot of strange and out-of-this-world doctrines everywhere. This is also called cherry picking.

Of course, as long as the verses grouped together to form a doctrine are truly related and the various contexts have been considered, I have no problem with grouping verses together. My concern is: when people group together unrelated verses to form their own personal opinions and branding it as “biblical” and “coming from God,” that to me is the problem. It’s putting into the Bible their own ideas instead of allowing the Bible to speak to us its intended meaning as revealed to us by Jesus Christ.

When the written Word of God is interpreted correctly according to Living Word’s (Jesus Christ) intent, then and only then is it really the Word of God.

Do it quickly!

To illustrate this point, here’s an outrageous and funny example. By grouping together a set of three unrelated verses in the Bible, a non-biblical interpretation comes out. Here it is:

  • Matthew 27:5 – So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself.
  • Luke 10:37 – The expert in the law replied, “The one who had mercy on him.” Jesus told him, “Go and do likewise.”
  • John 13:27As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. “What you are about to do, do quickly,” Jesus told him…

So there you are, three unrelated verses in the Bible grouped together and presto! We now have a new doctrine! What are you waiting for? It’s in the Bible right? It’s “biblical” right? Jesus himself said it! Go and do likewise! Hang yourself! And do it quickly!

Di Na Ako Magtatangi

Poet laureate
In August 30, 2013 Pastor Carlos M. Castro was crowned as a poet laureate of the province of Pampanga.

Sa unang pagkakataon siya ay aking nakita.
Nasa loob nang simbahan magara ang suot niya.
Puti na ang kanyang buhok ngunit maayos ang mukha,
Magkahalong saya’t lungkot sa puso ko ay nadama.

Daming beses kong inakay na pumunta sa simbahan,
Ngunit siya’y tumatanggi ang dahilan di ko alam.
Kagalanggalang ang kilos, ang ugali’y hahangaan,
Nguni’t hindi ko nakitang pumapasok sa simbahan.

Minsang kami’y nag-uusap, siya ay aking tinanong,
“Sa tanang buhay mo kaya, sa simbaha’y di natungtong?”
Isang mapait na ngiti, sinukli sa aking tanong,
Mapait na karanasan ang sa aki’y ibinulong.

Carlos M. Castro
Carlos M. Castro is poet laureate of Pampanga — an honor given to a selected few. He is an ordained elder of the Grace Communion International – Pampanga. He is also a top executive of a real estate company based in Makati.

Nang siya daw ay bata pa mahirap ang buhay nila,
Nagkukulang sa pagkain, pananamit lubas sila.
Isang araw siya’y niyaya sa simbahan ay pumunta.
Siya raw ay tuwang-tuwa sa mga narinig niya.

Sa kanilang Sunday School siya daw ay isinali.
Sa narinig niyang turo, siya daw ay wiling-wili.
Nguni’t laking pagkagulat nang sila daw ay pauwi,
Siya’y tinawag nang guro, may masakit na sinabi.

“Anak, huwag ka nang bumalik na ganyan ang pananamit,
Pagka’t sa tahanan ng Dios, dapat magara ang damit.”
Marumi ang kanyang paa, damit niya’y gula-gulanit
Kaya ang kanyang sinagot, “Ako’y di na po uulit.”

Hindi na nga siya umulit na pumasok sa simbahan.
Puso niya ay tumigas nang dahil sa naranasan.
Kahit ano pang sabihin ayaw nang paniwalaan,
Kaya pag-ibig ni Jesus ay hindi n’ya naranasan.

Di ba hinirang ng Diyos ang dukha sa sanlibutan,
Nang sa pananampalataya sila naman ay yumaman?
Bakit tayo nagtatangi, namimili nang mayaman,
Ang dukhang sulsi ang damit ay ating tinatanggihan?

Sa unang pagkakataon siya ay aking nakita.
Nasa loob nang simbahan magara ang suot niya,
Puti na ang kanyang buhok ngunit maayos ang mukha,
Ngayon isa na siyang bangkay, kaya ako’y napaluha.

Sa Mga Di Pa Nakarinig

May mga Kristiyanong nakakaranas ng matinding kalungkutan sa kaiisip kung ano na ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay na bago pa man sila nakapagpahayag ng kanilang pananalig kay Hesu Kristo. Pati na yung mga matatapang na bayaning mga bombero at pulis na namatay habang nagsusumikap na iligtas ang mga biktima sa gumuguhong World Trade Center noong Setiembre 11, 2001, ay pinapalagay na ng iba na deretso nang napunta sa impyerno liban na lamang kung sila’y tumanggap na kay Kristo bago sila namatay.

Wala Bang Magagawa Ang Diyos?

Para bang iniisip natin na ang Diyos ay wala nang magagawa na iligtas ang mga tao sa ibang pagkakataon o sa iba pang pamamaraan liban na lang ayon sa ating alam.

Di Dapat Mag-alala

Marami tayong hindi alam kung papaano at kung kailan ang Diyos kikilos sa puso ng mga tao upang sila ay dalhin sa pananalig sa Diyos. Pero marami rin tayong nalalaman, at yung ating nalalaman ay nagbibigay sa atin ng maraming dahilan upang huwag matakot tungkol sa ating mga mahal sa buhay na maaaring di pa nakapagpahayag nang pagtanggap kay Kristo bago sila namatay.

Ang Diyos ay Mapagtiis

Una at pinakamahalaga, alam natin ang puso ng Diyos tungkol sa kanila. “Siya ay mapagtiis sa atin,” sinulat ni Pedro sa 2 Pedro 3:9, “Hindi niya nais na ang sinuman ay mapahamak kundi ang lahat ay magsisi.”

Ang Diyos ay Hindi Nahahadlangan

Ang Diyos ay hindi nahahadlangan ng pagkamatay ng tao. Nilupig ni Hesus ang kamatayan. At matagal nang binayaran ni Hesus ang lahat ng kasalanan ng mga tao bago pa man ang sino man sa atin ay ipinanganak. Sa 1 Juan 2:2, isinulat ni Juan, tungkol kay Hesus na, “Siya ang kasiya-siyang handog para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang para sa ating mga kasalanan kundi para rin naman sa mga kasalanan ng buong sanlibutan.”

Hindi man natin alam kung papaano o kailan ang Diyos kikilos sa puso ng bawa’t isa, pero alam natin na sinabi ni Hesus sa Juan 12:32, “Ako, kapag ako ay maitaas na mula sa lupa, ay ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin.”

At alam natin na sa Juan 3:17, sinabi ni Hesus, “Ito ay sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kaniyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Sinugo niya ang kaniyang anak upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.”

Gawi na ng Diyos na iligtas ang mga makasalanan, hindi upang ikondena sila, kaya nga ang Anak, na siyang perpektong pagpapakilala ng Ama, ay naging isa sa atin at inako sa kanyang sarili ang lahat ng mga kasalanan ng tao upang iligtas tayo.

Pwede tayong manalig sa ganyang klase ng Diyos na mamahalin niya ang ating mga mahal sa buhay na mas higit pa sa ating pagmamahal, at na kanyang aabutin sila patungo sa pagsisisi at kaligtasan sa mga paraan na hindi natin alam at maaring hindi natin naiisip.

Ang Diyos ay Pag-ibig

Ang Diyos ay pag-ibig, sabi ng Bibliya, at si Pablo sabi niya sa Roma 13:10, “Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa.”

Sabi ni Pablo sa Colosas 1:19-20: “Sapagka’t minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay, na pinayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus.”

Ang Impyerno Para sa Ayaw Na Talaga

Ang impyerno ay hindi para sa mga makasalanan, kasi kung ganun doon tayo papunta lahat. Ang impyerno ay siyang ginustong piliin ng mga makasalanang ayaw na talagang magbago, yung mga talagang ginusto, talagang sinadya at permanente nang tinanggihan ang walang kamatayang pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad at pinagkakasundo ang mga makasalanan.

Ang Diyos Nasa Panig Natin

Huwag na huwag nating kalimutan na ang Diyos ay nasa ating panig. Siya ay panig sa atin, hindi laban sa atin, at siya ay hindi nasisiyahan sa kamatayan ng mga masasama. Ipanalig ninyo ang inyong mga mahal sa buhay sa kanya. Nasa mabuti silang kamay.