Para Sa Mga Wala Pa Makadungog

Ang ubang mga Kristiyano nag-antos sa sobrang kaguol bahin sa unsa nay nahitabo sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na usa pa man sila makapadayag sa ilang pagtuo diha kang Kristo Hesus. Apil na kadtong mga isog nga mga bayani, sama niadtong mga bombero ug mga pulis nga nangamatay sa ilang pangalimbasug nga luwason ang ubang mga tawo sa pagkahugno sa World Trade Center kaniadtong Septiembre 11, 2001, gibanabana na sa uban nga tua na sa impiyerno gawas lang kung sila mga midawat na kang Kristo dihang sila namatay.

Wala bay Mahimo Ang Ginoo?

Mura ba ug atong gihunahuna nga ang Ginoo walay mahimo nga luwason ang mga tawo sa laing panahon o sa laing paagi gawas sa atong namat-an nga kahibalo.

Dili Angay Mabalaka

Daghan kitay wala mahibal-i bahin sa kung kanus-a ang Ginoo molihok sa kasingkasing sa mga tawo aron sila dad-on sa pagtoo. Apan daghan usab kita ug nahibal-an, ug ang atong nahibal-an nagahatag kanato ug daghang rason aron dili mahadlok bahin sa atong mga minahal sa kinabuhi nga basin wala pa makapadayag sa ilang pagtoo usa sila namatay.

Ang Ginoo Mapailobon

Una ug importante sa tanan, nakahibalo kita sa kasingkasing sa Ginoo bahin kanila. “Siya mapailobon kaninyo” si Pedro misulat sa 2 Pedro 3:9, “wala magtinguha nga adunay mahanaw kondili nga ang tanan managpakakab-ot unta sa paghinulsol.”

Ang Ginoo Dili Malimitahan

Ang Ginoo dili malimitahan sa tawhanong kamatayon. Gilupig na ni Jesus ang kamatayon. Ug si Jesus dugay nang gibayran ang tanang tawhanon nga mga sala usa pa kita nangatawo. Sa 1 Juan 2:2, si Juan misulat bahin ni Jesus nga, “ug siya mao ang halad-pasighiuli alang sa atong mga sala, ug dili lamang sa ato rang mga sala kondili sa mga sala usab sa tibuok kalibutan.”

Kung dili man nato masayran kung unsaon o kanus-a ang Diyos molihok sa kasingkasing sa kada-usa, apan nakahibalo kita nga si Jesus miingon sa Juan 12:32 nga, “Ug ako, sa ikaisa na ako gikan sa yuta, magakabig sa tanang tawo nganhi kanako.”

Ug nakahibalo kita nga sa Juan 3:17, si Jesus miingon, “Kay gipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kondili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya.”

Ang Ginoo Manluluwas

Ang tumong sa Ginoo mao ang pagluwas sa makasasala, dili aron ikondena sila, mao man gali nga ang Anak, nga mao ang perpektong pagpaila sa Amahan, nahimong sama kanato ug iyang giangkon ang atong mga sala aron kita luwason.

Makasalig kita sa Ginoo nga higugmaon niya ang atong mga minahal sa kinabuhi labaw pa sa atong gugma, ug nga iyang kab-oton sila aron sa paghinulsol ug kaluwasan sa mga paagi nga wala kita makahibalo ug dili nato matugkad.

Ang Ginoo Gugma

Ang Diyos gugma, ang Bibliya nagaingon, ug sa nasulat ni Pablo sa Roma 13:10 nga, “Ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan.”

Si Pablo nagaingon kanato sa Colosas 1:19-20, “Kay diha kaniya nahimuot sa pagpuyo ang bug-os nga kinatibuk-an sa Dios, ug pinaagi kaniya nahimuot kini sa pagpasig-uli, nganha sa iyang kaugalingon, sa tanang mga butang sa kayutaan o sa kalangitan, ug naghimo sa kadaitan pinaagi sa iyang dugo diha sa krus.”

Impiyerno Para Sa Dili Gusto

Ang impiyerno dili alang sa makasasala, kay kung mao na, kitang tanan padulong didto. Ang impiyerno maoy nagustuhan sa pagpili sa mga makasasala nga dili na gustong magbag-o, kadtong mga desidido na gyud, tinuyuan, ug permanente na gyud nga mibalibad sa walay paglubad nga gugma sa Ginoo nga nagapasaylo ug nagpasig-uli sa mga makasasala.

Ang Ginoo Dapig Kanato

Ayaw gyud ug kalimti nga ang Ginoo dapig kanato. Pabor siya kanato, dili kontra, ug wala siya mahimuot sa kamatayon sa mga dautan. Isalig ang inyong mga minahal sa kinabuhi ngadto kaniya. Naa sila sa maayong kamot.

Ako si Joseph Tkach, nagahisgut bahin sa kinabuhi.

**This is a Cebuano translation of the Speaking of Life video, “Those Who Have Never Heard” by Dr. Joseph Tkach.